Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych w ramach RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Granosik, 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 6 B m. 133, NIP: 775-156-85-90, REGON: 101073185.
Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. ww. ustawy).
Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata od dnia odbioru tłumaczenia.
Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z ww. przepisów (obecnie 5 lat).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w ramach świadczenia usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości i IT.
Mają Państwo prawo żądania od administratora:
• dostępu do dotyczących Państwa danych,
• dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
• prostowania tych danych,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cookies

Strona www.granosik-tlumacz.pl wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, które używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia danych statystycznych umożliwiających tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację. Poniżej przedstawione są linki do opisanych przez producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt pod adresem: biuro@granosik-tlumacz.pl